مذهب آریایی‌ها

1
2550
مذهب آریایی‌ها - نگاهی نو

مذهب آریایی‌های ایرانی با مذهب هندی‌ها یکی بوده است و به زبان واحدی صحبت می‌کردند.

آن‌ها به موجودهای خیر و ذخایر طبیعت معتقد بودند.

در این میان، ذخایر روشنایی و باران از همه مهم‌تر بودند.

آریایی‌های شب، زمستان، خشک‌سالی، قحطی، امراض، مرگ و هر چیز زیان‌بار را از وجودهای بد می‌دانستند.

آن‌ها ارواح خوب را می‌پرسیدند و ارواح بد را دشمن می‌دانستند و برای محفوظ ماندن از شر آن‌ها به اورادی متوسل می‌شدند که بعدها باعث به وجود آمدن سحر و جادوگری شد.

آریایی‌ها وقتی به ایران آمدند ازنظر تمدن نسبت به همسایه‌های خود پست‌تر بودند.

ایرانی‌های قدیم دروغ را یکی از بزرگ‌ترین ارواح بد می‌دانستند…

______________________________

برای مطالعه بیشتر بنگرید به:

۱- حسن پیرنیا، تاریخ کامل ایران ، ص ۳۴-۳۵

۲- آیا هخامنشیان زرتشتی بودند؟

1 دیدگاه

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید