کوروش در آثار ایرانی - نگاهی نو

کوروش = ذوالقرنین؟! (قسمت ششم)

چشم‌های احسان دوباره تنگ شد؛ چند ثانیه فکر کرد و یک دفعه انگار جرقه‌ای در ذهنش زده شد: «حالا اگر حاکم محلی باشه، دیگه نمی‌تونه...
کوروش در آثار ایرانی - نگاهی نو

کوروش = ذوالقرنین؟! (قسمت پنجم)

ربع ساعتی گذشت و زنگ تفریحمان تمام شد! احسان گوشی من را گرفت؛ کمی بالا و پایین کرد و صدای زنگ مورد نظر را پیدا...
کوروش ، چهره مفقود متون پارسی میانه - نگاهی نو

کوروش = ذوالقرنین؟! (قسمت چهارم)

نطق احسان دوباره باز شد: «آهان، منم همینو میگم. به قول خودتون: سیاه‌نمایی». پدر جواب داد: «این جا دو تا نکته داریم: اول، این که آیا...
سخنان کوروش! - دروغ ممنوع - نگاهی نو

کوروش = ذوالقرنین؟! (قسمت سوم)

احسان گفت: «آقای نادری این دفعه مسلسل دست شما هستا! خیلی تند نرفتید؟ به نظرتون زیادی یه طرفه نبود؟!» پدر گفت: «خب هنوز که حرفم...
فرجام کوروش - نگاهی نو

کوروش = ذوالقرنین؟! (قسمت دوم)

چند ثانیه سکوت کرد؛ بعد گفت: نظر تو درباره کوروش و ذوالقرنین چیه؟... یعنی به نظرت کوروش همون ذوالقرنینه؟ اگرچه رشته من تاریخ نبود، ولی...