گریه برای مردگان در آیین زرتشت - نگاهی نو

حرام و اهریمنی بودن گریه برای مردگان در آیین زرتشت

حرام و اهریمنی بودن گریه برای مردگان در آیین زرتشت به دوستم گفتم می‌دونستی در آیین زرتشت گریه‌زاری و سوگواری برای مرده حرامه؟ به نظرت...
ازدواج با محارم کمبوجیه - نگاهی نو

خویدوده (ازدواج با محارم) در بین شاهان هخامنشی

خویدوده (ازدواج با محارم) در بین شاهان هخامنشی کمبوجیه یکی از پادشاهان هخامنشی است که در تاریخ هخامنشی از وی چندان به‌خوبی یاد نمی‌شود. او...