دلایل شکست ساسانیان و تسلط مسلمانان بر ایران

0
1290
فساد و نفاق ساسانیان و موبدان زرتشتی - دلایل شکست ساسانیان - نگاهی نو

عوامل سقوط ساسانیان را در چند مسأله می‌توان تبیین کرد:

خسرو پرویز که یکی از پادشاهان ساسانی بود، تمایل داشت با دختر پاشاه عرب حیره ازدواج کند؛ اما پادشاه عرب به این ازدواج رضایت نداد. خسرو پرویز او را به طرز فجیعی به قتل رساند.
این عمل خسرو پرویز باعث شد کمربند دفاعی مرزهای ایران از سمت اعراب شبه جزیره آسیب ببیند و مرزها ناامن شود.

ظلم موبدان زرتشتی - دلایل شکست ساسانیان - نگاهی نو برخی از دلایل شکست ساسانیان - نگاهی نو
ویژگی های ارتش ساسانی - دلایل شکست ساسانیان - نگاهی نو ستم ساسانیان - دلایل شکست ساسانیان - نگاهی نو

عوامل دیگر در رقم خوردن سقوط ساسانیان را می‌توان در چند امر تبیین کرد:
۱- روحیه دینی و ایمانی اعراب
۲- خستگی مردم از دین زرتشتی
۳- قدرت یافتن اشراف بر پادشاهان و جابه‌جایی قدرت در اواخر پادشاهی ساسانی
۴- نظام طبقاتی
۵- تفکر مزدکی
۶- نژاد پرستی
۷- برخورد با دیگر ادیان (مسیحیان، یهودیان، گنوستیک‌ها، مانویان، مزدکیان، آئین هندو و بودائیان)
۸- رفتار سربازان ساسانی با نوامیس ایرانی
۹- جنگ‌های فرسایشی بین ایران و روم
و…

لقَدْ کانَ فی قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِی الْأَلْبابِ (یوسف: ۱۱۱)
در سرگذشت آنان براى صاحبان خرد عبرتى است.

اختلاف طبقاتی - دلایل شکست ساسانیان - نگاهی نو ستم موبدان زرتشتی - دلایل شکست ساسانیان - نگاهی نو
ظلم ساسانیان - دلایل شکست ساسانیان - نگاهی نو جنگ های ایران و روم - دلایل شکست ساسانیان - نگاهی نو

______________________________
برای مطالعه بیشتر بنگرید به:
۱- تاریخ بلعمی، تهران: انتشارات سروش، ۱۳۷۸، ج ۲، ص ۱۰۱۷-۱۰۱۸
۲- ابن اثیر جزرى، تاریخ کامل بزرگ اسلام و ایران، ترجمه عباس خلیلى و ابوالقاسم حالت، تهران: انتشارات مؤسسه مطبوعات علمى، ۱۳۷۱، ج ۵، ص ۱۹۸-۱۹۹

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید